Obsługa administracyjna

Obsługa administracyjno-eksploatacyjna
  • Zapewnienie dostaw usług komunalnych: zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów z dostawcami wody, ciepła, energii elektrycznej, gazu i innymi, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości
  • Dbałość o utrzymanie porządku i czystości w budynku i w obrębie nieruchomości
  • Wydawanie zaświadczeń dla właścicieli lokali dotyczących dodatków mieszkaniowych, pomocy społecznej i innych
  • Przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej, przygotowywanie projektów uchwał
  • Ubezpieczenie nieruchomości
  • Wyszukiwanie firm świadczących usługi, negocjowanie cen i warunków umów
  • Bieżąca aktualizacja informacji zamieszczanych na tablicach informacyjnych
  • Reprezentowanie Wspólnoty na zewnątrz przed organami administracji państwowej i samorządowej